0 szt. - 0.00PLN

Koszyk jest pusty

Język: Polski Polski

Przelicznik: Złoty polski

Regulamin Sklepu

§1 Informacja o firmie

§1 Informacja o firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.bestvac.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez BESTVAC SK z siedzibą Płk. Stanisława Dąbka 15, 52-212 Wrocław., NIP 8992773211, REGON 362472632, miejsce wykonywania działalności ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław, e-mail biuro@bestvac.pl, nr telefonu 71 780 66 35 zwaną dalej „spółką” lub „Bestvac”:


| ADRES DO KORESPONDENCJI | ZMIANA adresu serwisu i sklepu od 15.02.2017r.
 

NOWY ADRES OD 21.02:

SUPER VACUUM SKLEP SERWIS

BUDYNEK SYDOM ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław

 

nr konta bankowego dla klientów w Polsce:

mBank: 29 1140 2004 0000 3602 7699 5560

Dla klientów płacących w obcej walucie;

konto USD ; 25 1140 2004 0000 3112 0365 3755

konto EUR; 03 1140 2004 0000 3112 0365 3763

konto GBP ; 32 1140 2004 0000 3812 0365 3771

kod BIC/SWIFT BRE Banku: BREXPLPWMUL 

 

§2 Ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe przekazywane spółce przez klientów Sklepu są przetwarzane przez Bestvac SK
 2. Powierzone spółce dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy zawartej z klientem Sklepu;
  2. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Bestvac SK jeśli klient wyrazi na to uprzednią zgodę;
  3. jeżeli klient wyrazi na to uprzednią zgodę, dane osobowe klienta przekazywane są Grupie Allegro na zasadzie powierzenia przetwarzania tych danych na podstawie zawartej umowy. Dotyczy to zwłaszcza adresu e-mail Klienta, na który może zostać przesłana ankieta dotycząca transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w tym także po zalogowaniu się na stronie www.supervacuum.pl.
 4. Powierzone spółce dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).

§3 Opisy i zdjęcia produktów

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stroniewww.supervacuum.pl, kierowane przez Bestvac SK do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.

§4 Ceny 

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych (PLN).
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep. Ceny w siedzibie Bestvac SK mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania 
  i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Każda zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie udostępniona klientowi przed złożeniem zamówienia.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§5 Zamówienia

 1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.supervacuum.pl. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez spółkę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 3. W przypadku chęci odbioru osobistego w siedzibie Bestvac SK,  złożenie zamówienia w Sklepie poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu.

§6 Dostawa

 1. Towar zamówiony w Sklepie spółka dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Klient może również odebrać go w siedzibie sklepu Bestvac SK przy ulicy Krzywoustego 82-86 we Wrocławiu, po uprzednim poinformowaniu. Nowy adres siedziby 51-166 Wrocław, ul. Krzywoustego 82-86, Budynek SYDOM.
 2. Na czas otrzymania towaru składa się:
  1. czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (czyli zamówienie złożone w soboty, niedziele oraz święta zostanie przekazane do realizacji w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji „1 dzień roboczy”.
  2. czas dostawy - czas zależny od wybranego sposobu dostarczenia (przesyłka priorytetowa pocztowa zwykle dociera do adresata w ciągu 2-3 dni od nadania, przesyłka zwykłą pocztą 3-5 dni, przesyłka kurierska zazwyczaj na drugi dzień po nadaniu).
 3. Czas realizacji "1 dzień roboczy" oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub złożeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. W przypadku zaksięgowania należności lub złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze do godziny 9:00 rano, towary z czasem realizacji "1 dzień roboczy" zostaną nadane tego samego dnia. W wyjątkowych przypadkach towary z czasem realizacji „1 dzień roboczy" mogą zostać nadane z opóźnieniem 1 (jednego) dnia roboczego.
 4. Zamówienie towarów o różnym czasie realizacji wymaga uzgodnienia pomiędzy klientem a Bestvac SK. Klient może podjąć decyzję o wysyłce zamówionych produktów w chwili skompletowania całości zamówienia lub wysyłce każdego towaru osobno, zgodnie z jego statusem dostępności, z uwzględnieniem wynikających z tego kosztów przesyłki, o których Bestvac SK poinformuje klienta przed podjęciem przez niego decyzji.
 5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny oraz 
  w przypadku jeżeli występuje dokument gwarancyjny. W przypadku braku któregokolwiek 
  z tych dokumentów fakt ten klient winien niezwłocznie zgłosić spółce w celu uzupełnienia braków.
 6. Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować spółkę. Jeżeli towar był 
  w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera, 
  a uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Bestvac SK lub nie odbierać przesyłki.

§7 Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
  1. Przelew na rachunek bankowy Bestvac SK (wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Bestvac SK) - przed wydaniem towaru klientowi.
  2. Kartą kredytową (wysyłka może nastąpić po autoryzacji transakcji) - przed wydaniem towaru klientowi.
  3. Gotówką, kartą kredytową lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby Bestvac SK - w momencie odbioru towaru.
  4. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika - w momencie odbioru towaru.
 2. Bestvac SK może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Bestvac SK jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych 
  z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 3. Bestvac SK może przenieść prawa wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez klienta na piśmie pod rygorem nieważności.

 §8 Zwrot towaru

 1. Na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r.), Konsumentowi, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, służy prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia wydania zamówionego towaru, kierując do siedziby Bestvac SK  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krzywoustego 82-86, pisemne oświadczenie wg wzoru o poniższej treści: „Ja niżej podpisany …………………, zamieszkały pod adresem………………oświadczam, iż odstępuję od umowy zawartej w dniu ………………………………z Bestvac SK z siedzibą we Wrocławiu”. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Konsument zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwrócić towar na adres Spółki. Spółka dokona zwrotu wpłaconych należności Konsumentowi w terminie do 14 dni. Jeżeli Konsument dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 8.a, odbywa się w sposób zapewniający bezpieczny transport towaru. Klient nie ponosi z tytułu wykonywania swojego prawa do odstąpienia od umowy żadnych opłat poza bezpośrednimi kosztami zwrotu towarów.
 3. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy następuje w stanie niezmienionym, chyba
  że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu, w szczególności towar nie może nosić oznak użytkowania w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, oznak celowego uszkodzenia lub zniszczenia. Towar podlega zwrotowi wraz ze wszystkimi jego elementami otrzymanymi od Bestvac SK
 4. Zwrot towaru do Spółki powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Wraz z odsyłanym towarem konsument winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W sytuacji, gdy Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy umowę uważa się za niezawartą.

§9 Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony w Sklepie towar zawiera wady, koszty jego wysyłki do Bestvac SK  pokrywa sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis spółki, który stwierdzi czy usterka wystąpiła i z czyjej winy. Bestvac SK rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 2. Sposób wysłania towaru do naprawy gwarancyjnej:
  1. klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać towar na koszt sprzedawcy za pośrednictwem uzgodnionej z Biurem Obsługi Klienta Bestvac SK firmy kurierskiej. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt Bestvac SK
 3. Aby wysłać towar na koszt Bestvac SK w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta Bestvac SK paczki nadane na koszt sklepu bez uprzedniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta – mogą zostać nie odebrane i wrócić do klienta, który może być obciążony przez przewoźnika kosztem transportu w obie strony.
 4. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika niż uzgodniony z Bestvac SK może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa klient.
 5. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie zapewniające bezpieczny transport do serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę towaru podczas transportu.
 6. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru.
 7. Towar należy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania.
 8. Do towaru musi być dołączony opis wady wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana wada występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę wady i realizację danej reklamacji. Dodatkowo powinno określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru 
  z umową).
 9. Do reklamowanego towaru klient winien dołączyć kserokopię gwarancji lub faktury zakupu lub innego dokumentu świadczącego o jego zakupie. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w Bestvac SK możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego towaru do weryfikacji, czy dany towar został zakupiony w spółce i podlega naprawie 
  z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z umową.
 10. Pracownik serwisu Bestvac SK ma prawo zażądać od klienta dokumentu świadczącego o jego zakupie, gdy nie jest w stanie potwierdzić, czy dany towar został zakupiony w Bestvac SK
 11. Jeżeli towar dostarczony do serwisu okaże się sprawny, a Bestvac SK nie wykryła wady lub gdy Bestvac SK  nie ponosi odpowiedzialności za wadę, w szczególności gdy wada wynikła z winy klienta, Bestvac SK  może żądać zwrotu kosztów poniesionych przez Bestvac SK a wynikających z oczywiście nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego.

§10. Serwis

 1. Przesyłki do serwisu należy wysyłać na adres kontaktowy:

Sklep Bestvac SK (*od 15.02.br zmiana adresu sklepu/serwisu!)
Stary adres: 
ul. Saperów 17 53-151 Wrocław

NOWY ADRES : 51-161 WROCŁAW , UL. KRZYWOUSTEGO 82-86 

tel. 71 332 38 37 w trakcie przenoszenia na nowy adres , przekierowany na tel. komórkowy
kom. 503 754 024

kom. 508 738 018
e-mail: sklep@supervacuum.pl

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Bestvac SK informuje o możliwości przerw w korzystaniu ze Sklepu zaistniałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.supervacuum.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Data wejścia w życie niniejszego regulaminu: 01.05.2015 r.
 5.  Z dniem 21.02.2017 zmiana adresu siedziby firmy.